ایرج جعفری گاوزن

درباره من

دکتر ایرج جعفری گاوزن
image

استادیار گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، از 1390 تا کنون. دکترای مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی، از دانشگاه صنعتی شریف 1388. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، 1377. کارشناسی مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، دانشگاه علم و صنعت، 1371....

محقق گوگل

(1403/3/2)

استنادات

50

h-index

4

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/2)

استنادات

15

مقالات

6

h-index

3

مؤلفین همکار

14

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1365-1371

کارشناسی مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

دانشگاه علم و صنعت ایران

1375-1377

کارشناسی ارشد:مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

دانشگاه تربیت مدرس

1378_1388

دکترای مهندسی مکانیک_ تبدیل انرژی(Ph.D)

دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل با درجه عالی

تجارب

1390 تا کنون

عضو هیات علمی،

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

1395-1398

مدیر گروه تبدیل انرژی

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

مهارت ها

طراحی و ساخت اولین تونل کاویتاسیون سرعت بالا در دانشگاههای صنعتی شریف و سمنان

اولویت های پژوهشی

روشهای اغتشاشات تکین

توربولانس

هیدروآیرودینامیک

بررسی کاویتاسیون حول اجسام غوطه ور

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/06
بررسی تجربی رفتار حدی پدیده کاویتاسیون حول استوانه با اندازه‌های مختلف در تونل کاویتاسیون سرعت بالا
مکانیک سازه ها و شاره ها(2018)
^ایرج جعفری گاوزن*, ^امیرمحمد جدیدی
بررسی تجربی حالت¬های کاویتاسیونی حول یک گوه گسترش¬یافته
مکانیک سیالات و آیرودینامیک(2018)
^ایرج جعفری گاوزن*, بهار فیروزآبادی, 9211168003
حل تحلیلی جبهه موج حاصل از انتشار امواج انفجار با استفاده از تابع گرین
نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران(2018)
9511172003*, ^ایرج جعفری گاوزن
بررسی تجربی پدیده کاویتاسیون حول جسم با دماغه مخروطی و پس جسم استوانه‌ای
مکانیک سازه ها و شاره ها(2019)
9311168003, ^ایرج جعفری گاوزن*
Measurement of the electrolyte flow velocity and bubbles characterization during electrochemical reactions in lead-acid batteries using the PIV system
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2020)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
Influence of surfactant additives on the electrolyte flow velocity and insoluble gas bubbles behavior within a lead-acid battery
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY(2020)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری, بزرگمهر مداح
بررسی انتقال حرارت گذرا در دیواره‌های شیپوره همگرا-واگرا
مکانیک سازه ها و شاره ها(2020)
9511871004, ^ایرج جعفری گاوزن*, ^روح الله رفعی
Experimental investigation on the effect of surface characterization of electrodes on the gas bubble dynamics in electrolyte flow and performance of FLA Batteries by using PIV
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
Particle Image Velocimetry study on the formation of gas bubbles and electrolyte velocity due to electrochemical reactions for different distances between the electrodes of Flooded Lead_ Acid batteries
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2021)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, مسعود سالاری
Experimental investigation of the effect of C-rate, electrode gaps, and electrode surface roughness on the performance characterization of lead-acid batteries
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH(2021)
9411166004, مسعود سالاری, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*
State of charge estimation for lithium-ion batteries based on square root sigma point Kalman filter considering temperature variations
IET Electrical Systems in Transportation(2022)
9521166001, ^ایرج جعفری گاوزن*, محمد حسن سعیدی, نقی احمدی
Developing an electro-thermal model to determine heat generation and thermal properties in a lithium-ion battery
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2022)
9521166001, ^ایرج جعفری گاوزن*, محمد حسن سعیدی, نقی احمدی
Numerical and experimental investigation on the effect of using blended gasoline-ethanol fuel on the performance and the emissions of the bi-fuel Iranian national engine
FUEL(2023)
9711168010, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, ^ایرج جعفری گاوزن, ^محمد علی حاجی موسی
Experimental investigation on the effect of surface characterization of electrodes on the gas bubble dynamics in electrolyte flow and performance of FLA batteries by using PIV
CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2021)
9411166004, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین*, محمود سالاری
Temperature rise and thermal runaway phenomena in Flooded Lead–Acid Batteries based on experimental studies
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2023)
سعید ناهیدی*, ^ایرج جعفری گاوزن, ^سیف الله سعدالدین, محمود سالاری
Enhancing conventional steam power plant performance through feed water heating repowering
ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS(2024)
^ایرج جعفری گاوزن
Numerical Simulation of Hydraulic Flow and Determining Equations Governing Separation Zones in Intakes
10th International River Engineering Conference(2016-01-19)
9412043001*, ^خسرو حسینی, ^ایرج جعفری گاوزن, 9411043001
اثر تغییر مقیاس ابعادی محفظه باریک بر روی انتقال حرارت همرفت طبیعی آرام
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2017-08-27)
9411166004*, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین, ^ایرج جعفری گاوزن
اثر افزودن سورفکتانت به الکترولیت باتری بر روی رفتار حباب های ناشی از واکنش های الکتروشیمیایی
هجدهمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها(2019-08-27)
سعید ناهیدی*, ^سیف الله سعدالدین, ^ایرج جعفری گاوزن, محمود سالاری
مطالعه عددی و تجربی اثر استفاده از سوخت اختلاطی در عملکرد موتور EF7
دوازدهمین همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
9711168010, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, ^ایرج جعفری گاوزن
افزایش توان و راندمان یک نیروگاه بخاری قدیمی از طریق بازتوانی به روش گرمایش آب تغذیه
هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی(2023-02-08)
9711166004, ^مجتبی بیگلری*, ^سعادت زیرک, ^ایرج جعفری گاوزن
بررسی تجربی و عددی پدیده کاویتاسیون اطراف پس جسم استوانه ای با دماغه مخروطی
بیستمین همایش ملی دینامیک شاره ها(2024-04-01)
آرمین غفوری قادیکلائی*, ^ایرج جعفری گاوزن, ^محمد صادق ولی پور
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و جريان سيال براي خنك كاري لايه اي يك تك پره روتور مدل
يوسفي علي(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي پديده كاويتاسيون اطراف يك جسم مركب با دماغه مخروطي
غفوري قاديكلايي ارمين(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي و تجربي اثر استفاده از سوخت اختلاطي در عملكرد موتور EF7
حسيني حسين(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و تحليلي فروپاشي حباب هاي كاويتاسيون فصل مشترك، در مدل مركب با دماغه گوه اي و پس جسم مستطيلي
عبدالله زاده علي(تاریخ دفاع: 1400/02/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه¬سازي ديناميكي سامانه سرمايش و گرمايش بر مبناي مديريت حرارتي خودروي الكتريكي
محبوبي داوود(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير افزودن گازهاي خنثي بر عملكرد يك شعلهي ديفيوژني
براتچي بهنام(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي شروع و فروپاشي كاويتاسيون ابري براي مدل تركيبي
پالوج آرمين(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر نسبت هم ارزي شعله با سوخت استيلن
اميري سهيل(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي نوسان طول ناحيه كاويتاسيوني براي يك جسم مركب
شريفي كلاريجاني بهاءالدين(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي ميدان حرارت و جريان مايع الكتروليت در باتري
ناهيدي سعيد(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي عددي جريان سيال فوق بحراني در لوله با مدلهاي مختلف اغتشاشي متوسط گيري رينولدز
كوشمغاني مسعود(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان درون شيپوره و انتقال حرارت گذرا در ديواره هاي شيپوره هم گرا ـ واگرا
رهايي نويد(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي جريان تراكم‌پذير دوفازي گاز و قطره در عبور از يك رديف پره ساكن
ريحاني شورباخلو صمد(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بال زدن پره بر نيروي درگ القايي يك هليكوپتر با وزن مشخص
رحماني فيروزجائي جلال(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي تأثير سطح دندانه دار بر جريان و انتقال حرارت جت آرام برخوردي به سطح مقعر
آقاشريفيان اصفهاني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پديده كاويتاسيون (رشد،گسترش و غيره) حول يك جسم تركيبي به صورت دماغه مخروطي يا پس جسم استوانه اي
برازنده حجت(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه ريزي پرواز به منظور كاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل هوايي
ايجي امين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر ضخامت لايه مرزي بر عدد شروع كاويتاسيون
ربيعي قادي حامد(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آيروديناميكي حركت بال زدن يك بليد هلي كوپتر
سليماني سهيل(تاریخ دفاع: 1395/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و تحليلي شروع، توسعه و نوسان كاويتاسيون حول گوه همراه با پس جسم
اميني حكمت(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهای اغتشاشات تکین با استفاده از مقیاس های چندگانه
روشهای اغتشاشات تکین با استفاده از مقیاس های چندگانه

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی مهندسی   (765 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
سوخت و احتراق   (694 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مدلهای آشفتگی   (1086 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه های هیدرولیکی
هیدروآیرودینامیک پیشرفته   (726 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی
ریاضیات پیشرفته 2   (1252 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
توربولانس   (887 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی- مهندسی هوافضا , گرایش : تبدیل انرژی
اصول جلوبرنده های پیشرفته   (785 بار دانلود)
رشته : هوا فضا , گرایش : پیشرانش
مکانیک سیالات یک   (852 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : عمومی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک
i_jafari@semnan.ac.ir
(+98)2331532341

فرم تماس